Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání
Službu domov pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme tak, abychom podpořili aktivní a nezávislý život našich uživatelů v přirozeném prostředí se snahou se co nejvíce přiblížit běžnému životu jejich vrstevníků. Usilujeme o smysluplný a plnohodnotný život našich uživatelů s možností zachování vztahů s rodinou. Snažíme se o rozvoj rozumový, duševní a citový s ohledem na co nejvyšší míru samostatnosti a prosazování vůle na základně individuálních potřeb a přání.

Cíle poskytování služeb

Motto: „Naším cílem je umožnit co nejkvalitnější způsob života všech uživatelů domova.“

Motto vychází z těchto cílů:

 • rozvoj sociálních kompetencí uživatelů, zejména v rovině sebeobsluhy a komunikace, podpora při orientaci v běžném v životě, učení se projevu vlastní vůle (nákupy časopisů, sladkostí, být sám nerušen ostatními uživateli, vybírat si oblečení,…)
 • aktivizace uživatelů při každodenních volnočasových aktivitách, podpora zájmů jednotlivých uživatelů (canisterapie, plavání, výlety, prožitkové projekty, hudební a pohybové aktivity…)
 • rozvoj motorických a psychomotorických dovedností (samostatnost při konkrétních činnostech, vaření kávy, nákupy…)
 • zprostředkování reality uživatelům s nejtěžším postižením prostřednictvím konceptu bazální stimulace (polohování, poslech hudby, relaxace v polohovacím vaku, psychická pohoda…)
 • zapojení intaktní společnosti včetně rodinných příslušníků do života Domova Tereza, integrace uživatelů do života širší společnosti (spolupráce se školami, knihovnou, divadlem a jinými spřátelenými organizacemi, společné akce, ozdravný pobyt, společný pobyt s rodiči i zaměstnanci…)

Okruh osob
Osoby od 6 do 45 let věku se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem a kombinovanými vadami, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Do okruhu osob domova pro osoby se zdravotním postižením nepatří:

 • osoby s prvky agresivního chování
 • osoby závislé na alkoholu a dalších omamných látkách
 • osoby s duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním, které vyžaduje dlouhodobou odbornou lékařskou péči

Zásady poskytované služby

 • zachování lidské důstojnosti
 • nezávislost a autonomie
 • sociální začlenění a integrace
 • respektování individuálních potřeb
 • dodržování lidských práv a základních svobod
 • aktivita
 • kvalita

Vstup uživatele do služby 

Zájemci o přijetí do Domova Tereza získávají informace na webových stránkách Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, www.css.brno.cz, v adresáři organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vydaného OSP MMB, v informačním letáku Domova Tereza, který je rozesílán do zdravotnických zařízení, škol, místních úřadů a jiných veřejných institucí. Informace může veřejnost získávat také z jiných zdrojů jako např. komunitní plánování, média, dny otevřených dveří, tisk, vydané publikace a seznamy týkající se sociálních služeb v městě Brně, atd.

Prvotní informace může zájemce o sociální službu získat i telefonickým či osobním kontaktem s pracovníkem Domova Tereza, popřípadě se sociálními pracovníky Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.

V případě, že zájemce kontaktuje Domov Tereza, sociální pracovnice mu předá informace o službě. V případě, že zájemce požádá o žádost, je mu nabídnuta k vyplnění. Tuto žádost s ním sociální pracovnice prokonzultuje a ujistí se, že všemu porozuměl a že mu typ a rozsah poskytovaných služeb vyhovuje.

Nedílnou součástí žádosti je také vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce. Na základě kopií lékařských zpráv poté posudkový lékař posuzuje, zda diagnóza a zdravotní stav zájemce odpovídá cílové skupině Domova Tereza. Při nedostatku informací si může vyžádat další lékařské zprávy pro doplnění nezbytných údajů. Po přijetí žádosti a jejím schválení lékařem se ze zájemce o službu stává žadatel.

Žadatelé, kteří mají zájem o službu, splňují podmínky pro přijetí, a kteří nemohli být uspokojeni z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do evidence schválených žadatelů. O zařazení či vyřazení z evidence je žadatel vždy písemně informován.

V případě uvolnění místa v domově jsou sociální pracovnicí zkontaktováni všichni žadatelé z evidence schválených žadatelů. Ti, kteří projeví o volné místo zájem, jsou pozváni k jednání se žadatelem. Žadatel v průběhu jednání vyjádří svůj názor, očekávání a osobní cíle, osobní cíle jsou v souladu s jeho vůlí.

Po ukončení těchto jednání se sejde sociální komise CSS, která vyhodnotí informace získané z jednání se žadatelem a dle stanovených kritérií ohodnotí body jednotlivé žádosti. Žadatel, který obdržel nejvíce bodů, je sociální pracovnicí vyzván k jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

Jednou ze základních činností Domova Tereza je poskytování základního sociálního poradenství. Sociální pracovnice zařízení pomáhá uživatelům a zákonným zástupcům uživatelů orientovat se v problematice sociálních otázek, informuje o možnostech, které mohou uživatelé využívat.

U uživatelů s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem jsou využívány metody alternativní a augmentativní komunikace doprovázené slovním projevem ze strany personálu. Jsou využívána gesta, posunky, znaky, obrázky, fotografie, piktogramy i zástupné předměty, vše individuálně dle schopností a zvyklostí daného uživatele.

Další hojně využívanou metodou je metoda bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti uživatele.

V Domově Tereza jsou uživatelům nabízeny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, a to hudební, výtvarné, manipulační a pohybové činnosti, vycházky, výlety, návštěvy divadel, restaurací, plavání, účast na integračních akcích. Uživatelé mohou k rozvíjení smyslového vnímání a k relaxaci využívat pobyt ve snoezelenu.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Spolurozhodování žadatele lze zaznamenat již při jednání o uzavírání smlouvy o poskytnutí služby a stanovování si osobních cílů.

Žadatel má při uzavírání smlouvy možnost zvolit způsob úhrady, stanovit si cíle dle svých přání a v rámci Plánu průběhu poskytování sociální služby zvolit rozsah a způsob podpory při péči.

Uživatel je zapojen do rozhodování o využití služby také v rámci individuálního plánování.  Na základě jeho potřeb mu může být zaměstnanci umožněna pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Má-li uživatel zájem, může si vybrat z široké nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, a to dle svého zájmu a možností. Uživatel a jeho zákonný zástupce se také mohou dohodnout s poskytovatelem na zprostředkování kontaktů s jinými odborníky a institucemi.

Uživatel se za podpory svého zákonného zástupce či opatrovníka účastní také rozhodování o ukončení smlouvy o poskytnutí služby.

Způsob vyřizování stížností uživatelů 

Uživatelé, jejich zákonní zástupci i veřejnost si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, podávat náměty a připomínky, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. O možnosti podání stížnosti jsou všichni uživatelé (zákonní zástupci, opatrovníci) pravidelně informováni na individuálních i společných schůzkách. Uživatelé si pro vyřizování stížností mohou zvolit zástupce.

Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností jsou dána směrnicí Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.

Stížnost může být podána, kterémukoliv zaměstnanci zařízení a ten je povinen ji postoupit vedoucímu. Stížnost může mít podobu ústní, telefonickou (tel. č. 549 275 855), písemnou (vhozena přímo do schránky stížností umístěnou u vstupu do Domova Tereza, zaslána na adresu DOZP Tereza, Terezy Novákové 62a, Brno 62100, elektronicky na css_tereza@centrum.cz), anonymní. Všechny stížnosti jsou evidovány v Knize stížností, jsou projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Odpověď na anonymní stížnost je zveřejněna nástěnce na chodbě Domova Tereza. Lhůta k vyřízení stížností je 30 dnů od podání stížnosti.

Ukončení poskytování služby                                         

Poskytovatel uzavírá s uživatelem smlouvu na dobu určitou.

Možnosti ukončení (výpovědi) Smlouvy o poskytování sociální služby:

  I. Výpověď smlouvy ze strany uživatele

Uživatel může písemnou výpověď podat kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí jeden kalendářní měsíc.

 II. Výpověď ze strany poskytovatele služby

Výpovědní lhůta pro výpověď poskytovatelem činí jeden kalendářní měsíc.

A) Poskytovatel může smlouvu o poskytnutí služby sociální péče vypovědět z těchto důvodů:

a) prodlení s úhradou za poskytnutí sociální služby delší než 30 dnů

b) zamlčení skutečné výše příspěvku na péči nebo změny v jeho výši v průběhu poskytování sociální služby

c) zamlčení důležitých údajů a skutečností podmiňujících přijetí uživatele do Domova Tereza, např. zdravotní údaje apod.

d) jestliže uživatel využívá sociální službu v rozsahu menším než 100 dnů za kalendářní rok, přičemž do tohoto počtu dnů využívání se nezahrnují dny, kdy je uživateli poskytnutá péče ve zdravotnickém zařízení

e) jestliže uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu Domova Tereza (zejména při změně zdravotního stavu uživatele apod.)

f) porušení čl. V. odst. 5 smlouvy o poskytnutí služby sociální péče (oblast informování poskytovatele o změnách zdravotního stavu a medikace uživatele)

g) odmítnutí uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí služby sociální péče dle čl. IV. odst. 4) (oblast úhrady za péči) a 5) (oblast změn úhrad za ubytování, stravu a péči)

B) Poskytovatel může odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby sociální péče z důvodů hrubého porušení smlouvy a Domácího řádu Domova Tereza ze strany uživatele, a to zejména v těchto případech:

a) jestliže je uživatel fyzicky agresivní vůči jinému uživateli nebo zaměstnancům zařízení či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivním chováním

b) zatajení vážné infekční choroby uživatele ohrožující provoz zařízení, případně ostatní uživatele sociální služby

c) kouření v prostorách zařízení mimo vyhrazené prostory

 III. Ukončení vzájemnou dohodou obou stran

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Domov Tereza se nachází v pronajatých prostorách Centra Kociánka v areálu bývalých kasáren v Brně - Řečkovicích na ulici Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno. Domov Tereza je snadno dostupný. Tramvajová a autobusové zastávky jsou vzdálené cca 300m od budovy. Domov Tereza se nachází ve čtyřpodlažní budově, přičemž je služba realizována ve 2. patře přístupném dvěma speciálně uzpůsobenými výtahy. Celé patro je bezbariérové o rozloze 692,70m². Součástí areálu je rozlehlá zahrada s altánkem, pískovištěm, ohništěm, lavičkami a vzrostlými stromy zajišťujícími v letních měsících stín.

Kromě kanceláře, kuchyňky, koupelny, sociálního zařízení a místnosti pro personál mají uživatelé k dispozici:

 • pobytovou místnost o rozloze přes 84 m2, která v době jídla plní také funkci jídelny; je vhodně vybavena nábytkem, jídelními stoly, židlemi, hracím koutkem s matracemi a hračkami, televizí, video a DVD přehrávačem, rádiem s CD a MC přehrávačem, atd.; v těchto prostorách probíhají také kulturní a společenské akce domova;
 • terapeutickou místnost pro volnočasové aktivity vybavenou pomůckami nezbytnými pro výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, jako např. PC, hudebními nástroji, muzikoterapeutickým vakem, bohatou nabídkou knih a dalšími didaktickými a relaxačními pomůckami.
 • rehabilitační místnost, která je profesionálně zařízena pro potřeby uživatelů s kombinovanými vadami a je vybavena rehabilitačním míčkovým bazénem.
 • Místnost se snoezelenem, který je vybaven speciálními pomůckami a vzdělávacími materiály, matracemi, zrcadlem, polohovacími polštáři a pomůckami pro rozvoj smyslů a relaxaci uživatelů atp.

Kapacita Domova Tereza je 20 lůžek, které jsou rozmístěny v 7 pokojích, které jsou jedno až čtyřlůžkové.

Pokoje jsou vybaveny postelemi, skříněmi, poličkami, hygienickým koutkem, nezbytná pro navození prostředí domova je výzdoba a úprava pokojů. Každý pokoj je na přání uživatele vybaven obrázky, hračkami, rádiem, apod.

Kniha návštěv

Je-li dnes středa, co bude zítra?
Věra Dušková napsal
Vkusně a nápaditě vedené webové stránky, které informují o činnosti domova Tereza. Je z nich možné vyčíst zájem a empatický přístup zaměstnanců o uživatele domova.
Stránka: 1