Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Poslání
Posláním pobytové odlehčovací služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Tereza je zajištění prostředí pro uživatele s mentálním postižením, kde o ně bude i mimo rodinu na krátký čas odborně a spolehlivě postaráno a rodinám tak umožněn odpočinek a odlehčení od náročné a systematické péče o osobu s postižením a poskytnut pečujícím prostor k vyřízení osobních záležitostí.  

Cíl
Cílem této služby je krátkodobá pomoc a podpora rodinám pečující o osoby se zdravotním postižením, která spočívá:

 • umožnění odpočinku pro rodiče a opatrovníky – pečující si budou moci na určitý čas ulevit od nepřetržité náročné péče o osobu s postižením, vyřídit si nezbytné záležitosti s jistotou, že o jejich blízkého je odborně a spolehlivě postaráno
 • zamezení sociálního vyloučení pečujících osob – rodiče a opatrovníci mohou žít plnohodnotný život ve smyslu pobytu na dovolené, mohou se také věnovat pouze sami sobě (prostor pro nutný odpočinek, zdravotní hledisko – návštěvy u lékařů, pobyty v nemocnici, psychorehabilitační pobyty, vzdělávací akce apod.)
 • zamezení sociálního vyloučení rodin jako celku - úleva pro celou rodinu – netřeba žádat o hlídání osoby s postižením, je zde i kladný vliv na sourozenecké vztahy – snížení zátěže

Okruh osob
Osoby od 3 let věku se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem a kombinovanými vadami, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Do okruhu osob pobytové odlehčovací služby nepatří:

 • osoby s prvky agresivního chování
 • osoby závislé na alkoholu a dalších omamných látkách
 • osoby s duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním, které vyžaduje dlouhodobou odbornou lékařskou péči

Zásady poskytované služby

 • zachování lidské důstojnosti
 • nezávislost a autonomie
 • sociální začlenění a integrace
 • respektování individuálních potřeb
 • dodržování lidských práv a základních svobod
 • aktivita
 • kvalita

Vstup uživatele do služby
Zájemci o odlehčovací službu Domova Tereza získávají informace na základě internetových stránek Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, www.css.brno.cz, adresáře organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně vydaného OSP MMB, informačního letáku Domova Tereza, který je rozesílán do zdravotnických zařízení, škol, místních úřadů a jiných veřejných institucí. Informace může veřejnost získávat také z jiných zdrojů jako např. komunitní plánování, média, tisk, vydané publikace a seznamy týkající se sociálních služeb ve městě Brně, atd. Zájemci dále mohou informace získat od sociálního pracovníka Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, nebo sociální pracovnice či vedoucího Domova Tereza.

Prvotní kontakt poskytovatele se zájemcem bývá zpravidla telefonický či prostřednictvím e-mailu, při kterém poskytovatel podá zájemci základní informace o službě, na základě kterých se potencionální uživatel může rozhodnout pro využívání/nevyužívání sociální služby.

Projeví – li zájemce zájem o pobytovou odlehčovací službu Domova Tereza, je se sociální pracovnicí smluven termín návštěvy Domova Tereza. Při této návštěvě seznámí sociální pracovnice či vedoucí Domova Tereza zájemce s odlehčovací službou, kterou Domov Tereza nabízí, s podmínkami pro přijetí, s prostředím celého zařízení a s dalšími informacemi.

V případě zájmu o sociální službu je zájemci (zákonnému zástupci či opatrovníkovi) předána Žádost o přijetí, případně si ji může vyhledat na webových stránkách www.css.brno.cz. Žádost je v případě zájmu se zájemcem pro lepší porozumění prokonzultována. K žádosti zájemce doloží posudek vyhotovený praktickým lékařem, popřípadě další lékařské zprávy (neurologie, psychiatrie,…). Kompletní žádost může zájemce donést osobně do zařízení nebo poslat poštou do Domova Tereza nebo na sídlo Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace. Po přijetí a vyhodnocení žádosti úsekovou sestrou se ze zájemce o službu stává žadatel.

V případě volného místa pro přijetí do sociální služby proběhne se žadatelem jednání, na kterém jsou zjišťovány jeho konkrétní očekávání, požadavky, osobní cíle a nepříznivá sociální situace. Pokud má žadatel zájem službu využít, jsou mu poskytnuty všechny potřebné informace (způsoby platby, výše úhrady apod.), je seznámen s právy a povinnostmi a s Domácím a Provozním řádem domova. Poté je s ním (zákonným zástupcem, opatrovníkem) sepsána Smlouva o poskytnutí pobytové odlehčovací služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Tereza.

Žadatelé o pobytovou odlehčovací službu podávají písemnou Žádost o přijetí pouze před uzavřením první smlouvy, o další termíny odlehčovací služby žádají žadatelé telefonicky či osobně. Jednání se žadatelem probíhá při každém nástupu.

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby
U uživatelů s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem jsou využívány metody alternativní a augmentativní komunikace doprovázené slovním projevem ze strany personálu. Jsou využívána gesta, posunky, znaky, obrázky, fotografie, piktogramy i zástupné předměty, vše individuálně dle schopností a zvyklostí daného uživatele.

Další hojně využívanou metodou je metoda bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti uživatele.

V Domově Tereza jsou uživatelům nabízeny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, a to hudební, výtvarné, manipulační a pohybové činnosti, vycházky, výlety, návštěvy divadel, restaurací, plavání, účast na integračních akcích. Uživatelé mohou k rozvíjení smyslového vnímání a k relaxaci využívat pobyt ve snoezelenu.

Jednou ze základních činností Domova Tereza je poskytování základního sociálního poradenství.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby
Žadatel má při uzavírání smlouvy možnost zvolit způsob úhrady, dny využívání sociální služby, stanovit si cíle dle svých přání a v rámci Plánu průběhu poskytování sociální služby zvolí rozsah a způsob podpory při péči.

Způsob vyřizování stížností uživatelů
Uživatelé, jejich zákonní zástupci i veřejnost si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, podávat náměty a připomínky, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. O možnosti podání stížnosti jsou všichni uživatelé (zákonní zástupci, opatrovníci) pravidelně informováni na individuálních i společných schůzkách.

Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností jsou dána směrnicí Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.

Stížnost může být podána, kterémukoliv zaměstnanci zařízení a ten je povinen ji postoupit vedoucímu. Stížnost může mít podobu ústní, telefonickou (tel. č. 549 275 855), písemnou (vhozena přímo do schránky stížností umístěnou u vstupu do Domova Tereza, zaslána na adresu DOZP Tereza, Terezy Novákové 62a, Brno 62100, elektronicky na css_tereza@centrum.cz), anonymní. Všechny stížnosti jsou evidovány v Knize stížností, jsou projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Odpověď na anonymní stížnost je zveřejněna nástěnce na chodbě Domova Tereza. Lhůta k vyřízení stížností je 30 dnů od podání stížnosti.

 

Ukončení poskytování služby                                         

Smlouva o poskytnutí pobytové odlehčovací služby je sjednávána na dobu určitou.

Uživatel může smlouvu o poskytnutí pobytové odlehčovací služby vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden den.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

a) opakované porušování domácího řádu a vnitřních pravidel zařízení

b) zamlčení důležitých údajů a skutečností podmiňujících přijetí uživatele do sociální služby, např. zdravotní údaje apod.

c) jestliže uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu (zejména při změně zdravotního stavu uživatele apod.)

d) jestliže je uživatel fyzicky agresivní vůči jinému uživateli nebo zaměstnancům zařízení či v případě agresivně verbálního vyhrožování fyzickým napadením či agresivním chováním pod vlivem návykové látky

e) zatajení vážné infekční choroby uživatele ohrožující provoz zařízení poskytovatele, případně ostatní uživatele sociální služby

f) kouření uživatele v prostorách zařízení mimo vyhrazené prostory

Výpověď musí být podána písemně a její účinky nastávají následující den po převzetí výpovědi uživatelem.

Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
Domov Tereza se nachází v pronajatých prostorách Centra Kociánka v areálu bývalých kasáren v Brně - Řečkovicích na ulici Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno. Domov Tereza je snadno dostupný. Tramvajová a autobusové zastávky jsou vzdálené cca 300m od budovy. Domov Tereza se nachází ve čtyřpodlažní budově, přičemž je služba realizována ve 2. patře přístupném dvěma speciálně uzpůsobenými výtahy. Celé patro je bezbariérové o rozloze 692,70m². Součástí areálu je rozlehlá zahrada s altánkem, pískovištěm, ohništěm, lavičkami a vzrostlými stromy zajišťujícími v letních měsících stín.

Kromě kanceláře, kuchyňky, koupelny, sociálního zařízení a místnosti pro personál mají uživatelé k dispozici:

 • pobytovou místnost o rozloze přes 84 m2, která v době jídla plní také funkci jídelny; je vhodně vybavena nábytkem, jídelními stoly, židlemi, hracím koutkem s matracemi a hračkami, televizí, video a DVD přehrávačem, rádiem s CD a MC přehrávačem, atd.; v těchto prostorách probíhají také kulturní a společenské akce domova;
 • terapeutickou místnost pro volnočasové aktivity vybavenou pomůckami nezbytnými pro výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, jako např. PC, hudebními nástroji, muzikoterapeutickým vakem, bohatou nabídkou knih a dalšími didaktickými a relaxačními pomůckami.
 • rehabilitační místnost, která je profesionálně zařízena pro potřeby uživatelů s kombinovanými vadami a je vybavena rehabilitačním míčkovým bazénem.
 • Místnost se snoezelenem, který je vybaven speciálními pomůckami a vzdělávacími materiály, matracemi, zrcadlem, polohovacími polštáři a pomůckami pro rozvoj smyslů a relaxaci uživatelů atp.

Kapacita odlehčovací služby jsou 2 lůžka.

Domov Tereza je zařízení s celoročním provozem.

Kniha návštěv

Napište číslo 100 slovem
Věra Dušková napsal
Vkusně a nápaditě vedené webové stránky, které informují o činnosti domova Tereza. Je z nich možné vyčíst zájem a empatický přístup zaměstnanců o uživatele domova.
Stránka: 1